Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Totale votanti % Votanti su elettori Comunali 2022 Politiche 2022
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
SAINT-OYEN 89 111 200 74 37,00% 142 71,00% 65 84 149 73,03% 75,68% 74,50% 0,00 % 77,71 %
VALSAVARENCHE 76 76 152 50 32,89% 99 65,13% 62 61 123 81,58% 80,26% 80,92% 33,99 % 65,44 %Torna su